Son Haberler
Adlıhan Dere
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
Adlıhan Dere | Özgeçmişi

1966 Antalya doğumlu olan Adlıhan Dere, ilk, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamlamış olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Dere, 2004 – 2014 tarihleri arasında ise Kepez ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yapmıştır. 1996 yılında Antalya Gazete Bayi ve Büfeciler Odası Başkanı seçilmiş, aynı zamanda AESOB bünyesinde Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulu görevlerinde bulunmuş.

1 Mayıs 2010 tarihinde yapılan AESOB Genel Kurulu’nun ardından Birlik Başkanı seçilen Abdullah Sevimçok’un yönetiminde yer alarak Başkan Vekili olmuştur. 27 Mart 2016 tarihinde AESOB Başkanı Abdullah Sevimçok’un vefatıyla 7 Nisan 2016 tarihinde yeni dönem birlik başkanı olmuştur. Adlıhan Dere, halen Antalya Büfeciler Odası Başkanlığını ile Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu’nun Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Adlıhan Dere | Çalışma Ofisi

Başkanı Adlıhan DERE, çalışmalarını Fabrikalar Mahallesi'nde ki AESOB Hizmet Binasında sürdürmektedir.
 
Bu mekanda ki çalışmalarını düzgün ve programlı bir şekilde devam ettiren Adlıhan DERE'nin günlük ziyaret ve çalışma programını Başkanlığa bağlı Özel Kalem memuru yürütmektedir.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu her ay düzenli olarak Adlıhan DERE başkanlığında ki toplantılarını Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda, Başkanlar Kurulu Toplantılarını ise AESOB Kültür Salonunda gerçekleştirmektedir.

E-Posta: aesob@aesob.org.tr

Telefon : 0242 336 10 10

Adres: Fabrikalar Mah. Hasan Tahsin Cad. No:33 ANTALYA

Adlıhan Dere | Görevleri
Başkanın görev ve yetkileri 07.06.2005 tarihli Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 22.Maddesinde yer aldığı üzere:
 
a) Birlik işlerini mevzuata ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütmek.
b) Bakanlık ve Konfederasyonca mevzuat gereği verilecek görevleri yerine getirmek. c) Yeni dönem çalışma programı ile bütçeyi, bilanço ve gelir ve gider tablolarını hazırlamak ve genel kurula sunmak.
d) Odaların çalışmalarının mevzuat ve oda ana sözleşmesi esasları içinde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli görülecek zamanlarda, işlemlerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler hakkında bildirimde bulunmak.
e) Odalar hakkında lüzumlu bilgilerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında düzenli olarak tutulmasını sağlamak ve resmî dairelerin bu husustaki isteklerini yerine getirmek.
f) Odaların gelişmesini sağlamak, ihtiyaç ve güçlüklerini gidermek için gerekli tedbirleri almak, bu konuda resmî ve özel merciler nezdinde teşebbüslerde bulunmak, genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda adli ve idari yargı mercileri önünde birlik başkanı marifetiyle birliği temsil etmek.
g) Odalarda ve odalar arasında çıkan olumsuzluk ve anlaşmazlıklarla ilgili olarak düzenlenen raporları incelemek ve konuyu çözüme kavuşturmak.
h) Odaların, kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımı ile ödünç para alınması; şirket, vakıf ve kooperatif kurma ve kurulu bulunanlara katılma yönündeki taleplerini incelemek ve karar vermek.
ı) Resmî ve özel merciler tarafından istenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek.
j) Genel sekreter ve diğer personelin atama, terfi, cezalandırma ve görevlerine son verilmesine karar vermek ve personele ait bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek takip etmek.
k) Çalışma bölgesi içindeki meslekî teamül, gelenek ve uyulması zorunlu meslekî kararları kendi görüşü ile birlikte Konfederasyona iletmek.
l) Birlik katılma payının ve kayıt ücretinin üye odalardan elektronik ortamda tahsilini sağlamak.
m) Esnafın işyeri açması, kapatması veya meslek değiştirmesi ile ilgili işlemlerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından takibini yaparak sicil işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak.
n) Odalardan gelen esnaf ve sanatkârlara ait şikâyetleri incelemek ve neticelendirmek ya da gerek görülmesi halinde konuyu Konfederasyona intikal ettirmek.
o) İllerde, esnaf ve sanatkârların müşterileriyle ilişkisinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, konu hakem heyetlerine intikal ettirilmiş ise bu hakem heyetlerine üye görevlendirmek.
p) Üyesi olan odalara, bu odaların mevcut üyelerine ve esnaf ve sanatkârlık faaliyetine yeni başlayacak kişilere danışmanlık hizmeti vermek.
r) Üye odalardan gelen yıl sonu bilanço ile gelir ve gider cetvellerini incelemek, odalara yol gösterici tavsiyelerde bulunmak ve 15 inci maddenin (c) bendine göre değerlendirmek; bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini şubat ayı sonuna kadar, genel kurul evrakını ise genel kurulu takip eden on gün içinde Konfederasyona göndermek.
Adlıhan Dere | Projeleri

Esnaf ve Sanatkarımızı gerek çalışma ortamı gerekse iş standartları açısından Avrupa ile rekabet edebilecek düzeye getirerek, onların günün teknoloji gereksinmelerini edinmelerini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda eğitime herşeyden daha fazla önem vererek, esnafımızı yarınlara taşıyacağız.
 
Oda ziyaretleri yapılarak odaların ve üyelerin sorunlarının yerinde tespit edilmesi ve isteklerinin öğrenilmesi,
Birliklerle,federasyonlarla ve konfederasyonla mesleki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,

Yerel yönetimlerle işbirliğine devam edilerek çalışmalarının desteklenmesi ve üyelerimizin sorunlarına ortak çözümler üretilmesi, projeler hazırlanması,

Sivil toplum kuruluşlarıyla ve diğer kuruluşlarla esnaf ve sanatkarımızın menfaati doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesi,

İlimizin genel ve yerel sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla oluşturulacak komite ve komisyonlarda görev alarak, meslek örgütü olarak destek olunması,

Esnaf ve Sanatkarımızın genel sorunlarına yönelik, raporlar hazırlanması, toplantılar yapılması ve hazırlanan raporlar ilgili Bakanlara Başbakana ve Cumhurbaşkanına sunulması

Esnaf ve Sanatkarlarımızın yerel sorunlarının tespit edilerek yerel yöneticilerle panel, seminer ,sempozyum, toplantılar yapılması ve sorunların çözümüne yönelik ortak politikalar üretilmesi

Oda başkanı ve yönetim kurulu üyelerine yararlı olacağı düşünülen yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek toplantı, seminer, konferans, fuar ve sergilere katılımlarının sağlanması için gereken çalışmaların yapılması,

Esnaf ve sanatkarımızın sorunlarının ve çözüm önerilerinin panel-seminer ve toplantılarda ele alınması esnasında destekleyici bir unsur olarak bilgisayar destekli multivizyon sunularının hazırlanması ve CD'lere aktarılması.

Birlik bünyesinde meslek komiteleri kurulması ve tüketici kurulunun oluşturulması,

Odalarımız bünyesinde İDDG'lerin kurulmasının sağlanması ve İDDG'lerin eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi,

Birlik meslek eğitimi danışmanlığı birimi ve Birlik işyeri denetleme ve danışmanlık grubunun oluşturulması Birliğimiz bünyesinde AR-GE çalışma birimi ve mesleki danışma merkezi kurularak esnaf ve sanatkarımızın bilgilendirilmesi ve rehberlik yapılması,

Üniversitelerle, araştırma şirketleri ile esnaf ve sanatkarımızın mesleki gelişmesine yönelik ortak projeler yapılması Esnaf Ve Sanatkarımıza verilecek hizmetlerde yüksek verim sağlanması için ISO 9002 insan kaynakları toplam kalite yönetimi için proje çalışmalarına başlanması,

Esnaf ve Sanatkarımızın mesleki bilgilerini geliştirici eğitim programlarının hazırlanması,

Esnaf ve Sanatkarımız ile yanında çalışan çırak, kalfalara yönelik kurslar açılması,

Oda Başkanlarına ve Oda Genel sekreterlerine düzenli olarak hizmet içi eğitim seminerleri düzenleyerek yeni bilgilerle donatılmalarının sağlanması, iş verimliliğinin arttırılması,

Eğitim seminerleri (Müşteri ilişkilerinde mükemmellik, Etkin satış becerileri, Halkla iletişim, Satış elemanı yetiştirme, parakendecilikte müşteri psikolojisi, pazarlama yönetimi, Rekabet stratejisi, İş hayatında yaratıcılık, İnsan kaynakları yönetimi, Bilgisayarlı muhasebe, TS 18001 OHSAS İş sağlığı ve iş güvenliği, Zaman yönetimi, Mikro işletmelerde iş verimliliğinin artırılması,Yabancı dil eğitimi, Bilgisayar eğitimi, beden ve ruh sağlığı) vb. Seminerler,

Oda üyelerimizin mesleki yönden eğitimlerinin geliştirebilmesi amacıyla çeşitli kişi ve kurumlarla beraber yapılarak AB sunulan projeler: Doğalgaz, İklimlendirme, Karasör, Işık ve ses düzeni, Yiyecek-içecek-aşçılık, Kasapçılık, pastacılık-tatlıcılık-şekerleme, Kaynakçılık, Metalurji alanında yeni nesil teknoloji, Güneş enerjisi, Ulaşım(minibüs-taksi-servis şoförlerinin eğitimleri), İki ve dört zamanlı motorsiklet motorlarının bakım ve onarımları, Diesel motorların yakıt sistemleri, Benzin motorların yakıt sistemleri, Tüm meslekler satış elemanları, Kıymetli takı tasarım, Geleneksel el sanatları, Hazır giyim üretim (Özel üretim), Bina elektirik tesisatçılığı, TESK (Kadın girişimciliği),v.b AB'ye sunulması düşünülen projeler,

Esnaf ve Sanatkarın ihracata yönlendirilmesi ve elektronik ticaret konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılarak teşvik edilmesi, Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin mevcut ürünlerini toplayarak, vitrinlerde ürünlerin sergilenmesi,

Sosyal ve Kültürel etkinliklerin hazırlanması esnaf ve sanatkarlarımızın etkinliklere katılımlarının sağlanması, Odalar ve Birlik arasında sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerin yapılması,

Kepez üstünde tapusu alınan ve inşaatı yarım kalan, “İşletmeler Üstü Eğitim Merkezi Tesis Binası'nı'' tamamlayarak, sosyal hizmetler ve Eğitim merkezine dönüşümünün sağlanması veya esnaf ve sanatkarın menfaatine uygun yeniden projelendirilerek hayata geçirilmesi,

Esnaf ve Sanatkarımızın hizmetine sunulmak üzere yer temin edilerek veya alınarak düğün salonu, sosyal üniteler yapılması, hizmet binası olmayan odalara bedeli odalar tarafından ödenmek üzere hizmet binası kazandırılması,

Oda üyelerimizin ihtiyacı olan toplu işyerlerinin yapılmasına öncülük edilmesi ve destek olunması,

Sınırlı sermayesi bulunan esnaf ve sanatkarımızın işini geliştirmesi ve iş verimliliğini arttırması için şirket çatısı altında toplanmasına öncülük edilmesi,

Turistlerin şehir merkezine gelmeleri, şehrimizi yakından tanımaları esnaf ve sanatkarımızdan alışveriş yapmalarını teşvik etmek amacıyla düzenli olarak şehir içi turlar düzenlenmesi için çalışmalar yapılması,

Oda üyelerine hizmet üretebilecek yeni projelerin hazırlanması ve geçen dönemden uygulamaya konulmayan projelere devam edilmesi,

Mesleki eğitim konusunda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmalarının yapılması ve mesleki eğitimle ilgili araştırma ve yayın çalışmalarına devam edilmesi,

Birlik ihtiyacı olan demirbaş, araç vb. Alınması,

Esnaf ve Sanatkarımızla ilgili olarak film, kaset ve benzeri işitsel ve görsel yayınların imkanlar ölçüsünde yapılması, Birlik yayın organı AESOB HABER ile birlikte yeni yayın organlarının hazırlanarak üyelerin hizmetine sunulması,

Yurdumuzun ağaçlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla ilimizde Orman Baş Müdürlüğünden tahsis edilecek yere ''Esnaf ve Sanatkar ormanı '' kurulması,
 

Adlıhan Dere | Mesajı

Değerli esnaf ve sanatkar dostlarım,

1 Ocak – 31 Mart 2018 tarihlerinde merkezde 37, ilçelerde 38 olmak üzere toplamda 75 esnaf ve sanatkar odamızın 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarını tamamladık. Ocak ayında 47, Şubat ayında 24 ve Mart ayında ise 4 odamız olmak üzere merkezde 75 esnaf ve sanatkar odamızın Genel Kurul Toplantılarını Antalya esnaf ve sanatkarlarımıza yakışır bir şekilde gerçekleştirdik. Bu süreçte bazı odalarımızda mevcut oda başkanlarımız yeniden seçilerek güven tazelerken bazı odalarımızda da yeni arkadaşlarımız seçilerek göreve geldiler. Biz de AESOB olarak hem yeniden seçilerek güven tazeleyen hem de yeni seçilen oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza yönelik bir “Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı” tertip ettik. 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlediğimiz bu toplantıda hem tanışarak kaynaştık hem de Protokol Eğitimi alarak bilgilerimizi güncelledik.  

Odalarımızın genel kurul maratonunu Antalyamıza yakışır bir şekilde tamamladıktan sonra da, 1 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 19. Olağan Genel Kurul Toplantımıza sıra gelmiş oldu. Bu süreçte oda başkanlarımıza, yönetim ve denetim kurulu üyelerimize hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirerek Genel Kurul Toplantımıza davet ettik. Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 75 esnaf ve sanatkar odamıza gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerde bir yandan esnaflarımızı tek tek selamlayarak taleplerini yerinde dinledik bir yandan da kaymakamlarımızı, belediye başkanlarımızı ziyaret ederek esnaflarımızın talep ve isteklerini aktardık.

Sevgili Dostlarım,

Bu zamana kadar gerek Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere olarak gerekse hala sizlerin arasında faaliyet gösteren bir büfeci kardeşiniz olarak Antalyamız için, esnaf ve sanatkarlarımız için elimden geleni yapmaya çalıştım ve İnşallah 1 Mayıs’tan sonra da sizlerin desteğiyle daha güzel faaliyetlere birlikte imza atmaya devam edeceğimize inanıyorum.

Bu vesileyle başta esnaf ve sanatkar dostlarımız olmak üzere tüm delegelerimizi “Güçlü Esnaf Güçlü Oda Güçlü Birlik” prensibimizi bir kez daha tekrarlamak üzere 1 Mayıs’ta Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde saat 11:00’de gerçekleştireceğimiz 19. Olağan Genel Kurul Toplantımıza davet ediyorum.